Субота, 2019-09-21, 4:37 PM
Вітаю Вас, Гість

Навчальний кабінет та його основні завдання

Ефективність навчання залежить від багатьох компонентів, у тому числі від майстерності вчителя, методів навчання,змісту програм засобів управління навчальним процесом та від зовнішніх умов: забезпеченості уроку технічними засобами й навчального обладнання тощо.

Головне завдання кожного вчителя на сучасному етапі – побудувати інтерес до навчання та навчити самостійно здобувати знання,творчо їх використовувати.

Навчання предмета буде успішним, якщо в учителя є можливість пояснювати новий (або закріплювати старий) матеріал, використовуючи наочність, сучасні педагогічні засоби навчання. Оптимальне комплексне використання всіх видів навчального обладнання яке зосереджене в кабінеті,допомагає вчителю досягти високого рівня засвоєння навчальних досягнень учнів.

Навчальний кабінет - це єдина, органічно пов’язана система навчального обладнання, змонтована в окремому приміщенні, оформлена відповідно до вимог наукової організації праці вчителя та учня,яка забезпечує високий рівень викладання предмета.

Кабінет іноземної мови функціонувати як навчально – методичний центр і лабораторія, що відкривають значні можливості для підвищення ефективності навчально-виховного процесу, бути одним із засобів виховного впливу на підростаюче  покоління, проводити свою роботу відповідно до державних і освітніх завдань в організаційній єдності з усією діяльністю гімназії.

Основним завданням кабінету іноземної мови є організація освітньо-виховної, методичної, науково – пошукової роботи учнів, учителів, узагальнення і поширення надбань практичного досвіду.

Кабінет іноземної мови відповідно до покладених на нього завдань:

 • організовує підвищення науково – методичного рівня вчителів,учнів, приділяючи особливу увагу вчителям, які ведуть факультативні заняття, гуртки, лекторії тощо;
 • забезпечує використання вчителями сучасних педагогічних засобів навчання (мультимедійних проектів, інтерактивних дошок, електронних педагогічних засобів навчального призначення);
 • проводить семінари, практикуми, лекції, групові та індивідуальні консультації;
 • надає допомогу керівникам (активу) дитячих об’єднань, гуртків тощо в організації позакласної роботи;
 • спрямовує роботу учнівських об’єднань (гуртків) на поглиблення знань про культурно – історичний шлях розвитку українського народу і народів, мови яких вивчають в гімназії;
 • проводить за проханням учителів і учнів  екскурсійні огляди, лекторії тощо;
 • надає методичну допомогу тим, хто підвищує свій  теоретико  – практичний рівень шляхом самоосвіти;
 • організовує роботу пошукових груп та узагальнює їх досвід;
 • поширює кращий педагогічний досвід роботи через семінари - практикуми, огляди – виставки пошукових матеріалів, виступи – звіти творчих об’єднань і колективів, огляди – читання, конференції, місцеве радіомовлення, пресу тощо;
 • спільно з відповідними органами управління гімназії, учнівського самоврядування координує роботу з пропаганди знань серед дітей і учнівської молоді.

Для чіткої організації роботи кабінету іноземної мови потрібно проводити такі види організаційної роботи:

 • здійснювати психолого – педагогічне дослідження у педагогічному та учнівському колективах шляхом бесід. спостережень, анкетування, тестування з метою виявлення лідерів, можливостей, нахилів, здібностей, інтересів, спрямувань;
 • надавати їм необхідні рекомендації щодо ґрунтовного впровадження у навчально – виховний процес сучасних технологій навчання та виховання, проводити практичні заняття, бесіди з учителями – предметниками, класними керівниками;
 • розподіляти обов’язки серед активу кабінету згідно з можливостями і бажаннями, допомагати кожному знайти своє гідне місце у гімназійному колективі;
 • створювати ініціативні групи, до складу яких входять учителі, учні, батьки, представники громадськості; їх складом проводити консультації, надавати рекомендації, здійснювати контроль;
 • створювати умови для відчуття радості від добрих справ, для згуртування колективу;
 • планувати конкретні заходи, а саме: екскурсії, концерти, свята, вечори, конференції, виставки, зустрічі, лекції та ін.;
 • через конкретні справи збагачувати учнів духовними цінностями, викликати бажання вдосконалювати свої дії, помисли, прагнення;
 • формувати всебічно розвинену, соціально активну особистість, що керується загальнолюдськими (честь,людська гідність,совість, повага,любов)і культурно – національними (працелюбність,волелюбність,доброзичливість тощо).

В основі організаційної роботи кабінету іноземної мови лежать такі основні принципи:

Принцип систематизації. Всім відомо: щоб у хаті був порядок, потрібно речі класти на відведені їм місця. Методичний порядок у кабінеті забезпечується за умови, якщо кожній речі (наочності, навчальним папкам, роздавальним матеріалам, словникам, підручникам, касетам тощо) визначено своє постійне місце і якщо в кабінеті є відповідний каталог навчально-методичної літератури. Чітка систематизація  матеріалу допомагає у більш ефективній організації класної і позакласної роботи.

Принцип новизни або переміни наочного і роздавального матеріалу. Стенди, що розміщені на стінах кабінету, матеріали в папках слід міняти через певні проміжки часу. Це не стосується стендів та таблиць, які містять мовні та країнознавчі реалії, постійні в часі. Наприклад, таблиці неправильних дієслів, портрети і біографічні дані відомих письменників, поетів, чиї біографії вивчаються, мапи і дані по англомовних країнах. Деякі стенди, які тривалий час знаходяться на очах в учнів, з часом перестають справляти на них яке-небудь навчальне і виховне значення, застаріваючи як морально, так і естетично.

 Принцип цілеспрямованості. Все оформлення й оснащення кабінету повинно бути направлене на розвиток практичних, освітніх, виховних і розвиваючих цілей навчання іноземної мови. У кабінеті не повинно бути нічого зайвого. Він не повинен бути захаращеним, тому що кабінет – це навчальна лабораторія, де працюють, і цій меті повинно бути все підпорядковано.

Принцип науковості. Обладнання і наочність у кабінеті повинні відповідати рівню сучасного науково-технічного прогресу. Незважаючи на фінансові труднощі, які всі ми переживаємо слід намагатися, щоб кабінети іноземних мов у пріоритетному порядку забезпечувались телевізорами, відеомагнітофонами, комп’ютерами, мали доступ до Інтернету. і в цьому велике значення відіграє правильна політика адміністрації школи. На практиці використання комп’ютерів у викладанні іноземної мови є сильним чинником мотивації її вивчення. Таке становище справ зобов’язує вчителя набувати навички володіння комп’ютером, які так необхідні йому в навчальному процесі.

Принцип відтворення домашньої атмосфери і створення сприятливого психологічного клімату. У кабінеті повинно бути затишно. На загальну атмосферу сприятливо впливають, наприклад, квіти. Хатня атмосфера, а не казенна, довірливий стиль роботи педагога розкріпачують учнів, створюють умови для самовираження, партнерських відносин і зацікавленості у виконанні того чи іншого виду діяльності. Головне, щоб учні не відчували психологічної напруги, перебуваючи в затишному куточку своєї школи.

Як краще оформити кабінет іноземної мови? На передній стіні чільне місце належить дошці, де центральна частина залишена для письмової інформації, а бокові (магнітні) сторони – для розміщення малюнків, наочності, екрана (для створення презентацій у Power Point). На попередній стіні також розміщується матеріал, який регулярно використовується на уроках. У багатьох кабінетах тут розміщується іноземна абетка, карти країн, мова яких вивчається, над класною дошкою розташовуються відомі вислови, картинки, що являють собою різні ситуації спілкування, розмовні формули.

Справа і зліва від дошки можна розмістити таблиці читання голосних у різних типах складів, неправильних дієслів, стенд «Today at the Lesson», на якому містяться ключові слова і мовні зразки до уроку, типи завдань. На одній з бокових стін можна розмістити стенди «Learn to Study», де учням допоможуть поради – рекомендації для самостійної роботи над мовою. Учнями необхідно знати про те, як правильно написати особисто чи офіційного листа, користуватися словниками, читати книги працювати над усним мовленням у формах діалогу та монологу. Бажано мати стенди в кабінеті, де представлені кращі зразки робіт учнів, їхні проектні роботи. Також бажано мати змінні стенди «Today in Ukraine», «Today in Khmelnytskyi», «Today in theWorld», де б у файли вкладалися ксерокопії цікавих статей з періодичної преси іноземною мовою. Це змусить учнів  читати додаткову літературу, розширить їхній кругозір, що має особливе значення.

На задній стінці кабінету розміщують країнознавчий матеріал: портрети відомих письменників письменників, поетів, митців англомовних країн. Бажано надати короткі відомості про їхні роботи і внесок у світову скарбницю. Тут можна повісити мапу світу, де виділити всі країни, в яких англійська мова є державною з написом «TheEnglish Language in the World». Тут можна розмістити невеликі стенди «The USA», «Great Britain», «Canada», «Australia and New Zealand» з короткою інформацією по кожній країні. Змінні ксерокопії у файлах ознайомлять учнів з діячами  цих країн, традиціями і звичаями, культурним життям країни, де розмовляють англійською.

Створення у кабінеті куточка ігор стимулюватиме у дітей молодшого шкільного віку інтерес до вивчення іноземної мови. Бажано, щоб в ігровому куточку були ляльки – персонажі казок. З їх допомогою вчитель поповнить дефіцит спілкування на уроці, зніме психологічний бар’єр між собою і учнями. Використання ляльок на уроці створює навчально – ігрові ситуації, в яких учень перестає бути пасивним спостерігачем, а стає учасником вистави. Важливо розмістити іграшки так. щоб молодші школярі могли вільно підійти до них, потоваришувати, поспілкуватися як зі своїми друзями. в ігровому куточку для хлоп’ят повинні бути представлені кросворди, загадки, ребуси,ігри на розвиток кругозору, наприклад «Поле чудес».

З методичної токи зору в кабінеті іноземної мови потрібно мати:

·                навчально – методичну літературу: підручники, різноманітні навчальні посібники,словники довідники, граматичні таблиці, літературу країнознавчого характеру, художню літературу для читання;

·                навчально – наочний матеріал: мапи країн, мова яких вивчається, змінний матеріал для стендів, портрети відомих людей;

·                роздавальний матеріал (крім навчально – методичної літератури);

·                технічні засоби навчання (магнітофон, програвач, телевізор, відеомагнітофон, комп’ютер  тощо);

·                фонові засоби навчання (різноманітні додаткові засоби: макети, іграшки, ляльки, тобто всі предмети, з допомогою яких можна створювати різні навчальні ситуації спілкування,організовувати рольові ігри,інтерв’ю тощо).

Отже серед усіх варіантів оформлення кабінетів іноземної мови вчитель має можливість вибрати для свого кабінету саме те. що він вважає за потрібне, найбільш ефективне, потрібне для роботи і підтримування у дітей зацікавленості до вивчення іноземної мови . Професійна майстерність учителя, ерудиція, вміння залучати до роботи учнів – усе це допоможе йому у створенні й оформленні кабінету.

Таким чином, у процесі вивчення іноземної мови в школі результати праці вчителя й учнів значною мірою залежить від того, якими засобами навчання володіє учитель, як уміло використовує їх у процесі навчання предмета. Добре обладнаний кабінет іноземної мови залучається для створення мовного середовища, для поповнення дефіциту спілкування  мовою, що вивчається, і забезпечує додаткові умови для активізації пізнавальної діяльності школярів.