Субота, 2019-09-21, 4:01 PM
Вітаю Вас, Гість

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор школи

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ВЧИТЕЛЯ

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Дана посадова інструкція складена на основі розробок Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка.
1.2 Вчителя приймає і звільняє начальник міського управління освіти.
1.3 Вчитель повинен мати професійну освіту (вищу чи середньо-спеціальну).
1.4 Вчитель підпорядковується заступнику директора з навчально-виховної роботи, заступнику директора з виховної роботи, директору школи.
1.5 У своїй діяльності вчитель керується Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України та органів управління освітою всіх рівнів з питань навчання і виховання учнів, адміністративним, трудовим законодавством, правилами і нормами охорони праці, а також Статутом, правовими актами школи, трудовою угодою.

         Вчитель дотримується Конвенції про права дитини.
2.  ФУНКЦІЇ
2.1 Планує, здійснює навчання, виховання учнів, сприяє становленню їх як особистості.
2.2 Використовує ефективні форми, методи; засоби навчально-виховного процесу.
2.3 Виховує в учнів повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, дбайливе ставлення до навколишнього середовища.
2.4 Вимагає від учнів дотримання навчальної дисципліни, Статуту школи.
2.5 Контролює забезпечення здорових, безпечних умов навчання та праці.
2.6 Проводить інструктажі з учнями з обов'язковою реєстрацією у журналі інструктажів.
2.7 Веде профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед учнів.
 
3. ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ
3.1 Забезпечує умови для засвоєння учнями освітніхпрограм на рівні обов'язкових державних вимог.
3.2 Вивчає індивідуальні особливості учнів, дбає про розвиток їхніх здібностей.
3.3 Проводить позакласну роботу з учнями з предмета, що викладає.
3.4 Особистим прикладом утверджує повагу до принцпів загальнолюдської моралі,
3.5 Готує вихованців до самостійного життя.
3.6 Додержується педагогічної етики, поважає гідність учнів, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства.
3.7 Підтримує зв'язки з батьками, надає їм консультативну допомогу з питань навчання тавиховання їхніх учнів.
3.8 Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.
3.9   Мусить знати предмет викладання, педагогогіку, психологію, вікову фізіологію.
3.10 Повинен володіти державною мовою відповідно до чинного законодавства.
3.11 Повідомляє керівника про нещасний випадок, що трапився. Організовує надання першої допомоги потерпілому.
3.12 Інструктує учнів під час проведення позакласних і позашкільних заходів, проводить вступний інструктаж з обов'язковою реєстрацією у відповідному журналі.
3.13 Дотримується етичних норм поведінки в школі, побуті, громадських місцях, які відповідають громадському стану педагога.
3.14 Проходить періодичні медичні обстеження.
4. ПРАВА
Вчитель має право у межах своєї компетенції:
4.1 Вибирати ефективні форми, методи, засоби навчально-виховного процесу.
4.2 Притягати до дисциплінарної відповідальності учнів за скоєння вчинків, що дезорганізовують навчально-виховний процес, у порядку, встановленому Статутом школи. Правилами для учнів.
4.3 Відмовитися від дорученої роботи роботи, якщо створилася  виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або для людей, які його оточують, і навколишнього середовища.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 
5.1 За невиконання або неякісне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора, посадових обов'язків, встановлених даною інструкцією, у тому числі за невикористання наданих прав, вчитель несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством, за грубе порушення трудових обов'язків як дисциплінарне стягнення може бути застосоване звільнення.
5.2 За вжиття, у тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаним з фізичним або психічним насиллям над особою учня, а також скоєння іншого аморального   вчинку   вчитель   притягується   до   адміністративної відповідальності у порядку і межах, передбачених законодавством.
5.3. За нанесення школі або учасникам освітнього процесу значних збитків у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових повноважень вчитель несе майнову відповідальність у порядку і в межах, встановлених трудовим і цивільним законодавством.
5.4.Відповідає за безпечне проведення навчально-виховного процесу.
5.5.Несе особисту відповідальність за збереження життя і здоров'я учнів.
6. ВЗАЄМОСТОСУНКИ. ЗВ'ЯЗКИ ЗА ПОСАДОЮ.
6.1 Працює в режимі ненормованого робочого дня.
6.2 Самостійно складає календарні плани та плани виховної роботи і подає назатвердження директору школи не пізніше 5 днів з початку запланованогоперіоду.
6.3 Отримує від директора школи, заступників інформацію нормативно-правовогоіорганізаційно-методичного характеру.
6.4 Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять в йогокомпетенцію, з адміністрацією і педагогічними працівниками школи.