Субота, 2019-09-21, 4:19 PM
Вітаю Вас, Гість

 Технологічна карта уроку

Навчальний предмет

Тема уроку

Мета уроку

Тип уроку ­

Завдання уроку

Школа ­

Учитель

Дата

Клас

 

Етап уроку

Дидактичне завдання етапу

1

Організаційний

Підготувати учнів до роботи на уроці в ціло­му і на кожному конкретному етапі уроку

2

Перевірка домаш­нього завдання

Встановити правильність і усвідомленістьвиконання учнями домашнього завдання,

ліквідувати визначені недоліки в засвоєнні знань, в оволодінні вміннями інтелектуаль­ного і практичного характеру

3

Всебічна перевірка ступеня засвоєння змісту навчального матеріалу

Перевірити знання певної кількості учнів, виявити причини і недоліки у знаннях і вміннях; стимулювати окремих учнів та весь клас до оволодіння раціональними прийомами учіння та самоосвіти

4

Підготовка учнів до активного й усвідомленого засвоєння навчального матеріалу

Організувати і спрямувати навчально­пізнавальну діяльність учнів до досягненняосновної мети (мотивація, актуалізація рані­ше засвоєних знань та вмінь, Їхоб’єктивізація), Активізація навчально­пізнавальної діяльності учнів

5

Засвоєння нового матеріалу

Дати учням конкретне уявлення про елемен­ти предметно-наукових (терміни, поняття, !правила, закони, теорії, факти тощо) і допо­міжних (філософські, методологічні, істори­ко-наукові, міжнаукові, міжпредметні) знань,

Виробити відповідні уміння інтелектуального і практичного характеру, Закріпити в системі, спеціально організованої діяльності інтелек­туального і практичного характеру ті знання івміння, які необхідні для самостійної роботинад новим матеріалом

6

Перевірка розуміння і корекція засвоєння учнями нового матеріалу

Перевірити учнями суттєвих ознак, елементів знань, що засвоюються, структурно функціональних зв`язків і логічних стосунків між ними; надати індивідуальну допомогу учням, що її потребують

7

Підбиття підсумків уроку

Узагальнити засвоєні знання у вигляді певної цілістності. Оцінити рівень засвоєння знань і способів діяльності всього класу та окремих учнів

8

Інформація про домашнє завдання, інструктаж про його виконання

Повідомити учням зміст д/з, пояснити методику його виконання. Звернути увагу учнів на важливі помилки, способи їх усунення, норми часу для виконання домашнього завдання